Odevný dizajn

Kód a názov študijného odboru: 8298 M odevný dizajn
Názov školského vzdelávacieho programu: Módna tvorba
Kód a názov štátneho vzdelávacieho programu: 82 Umenie, úžitkové umenie a ručná umeleckoremeselná výroba
Forma a typ štúdia: denné, štvorročné štúdium
Ilustračné foto Ilustračné foto

Charakteristika študijného odboru:

Študijný odbor odevný dizajn rozvíja kreatívne myslenie študentov, ktorého výsledkom je tvorba odevu alebo trojdimenzionálneho objektu. Učia sa koncepčne zvládnuť prácu odevného návrhára od inšpirácie, cez návrh až k samotnej realizácii.

Dôraz sa kladie na rozvoj tvorivosti a originality. Pozornosť sa venuje i príprave portfólia, záverečnej fotodokumentácie i prezentácie modelu vo forme módnej prehliadky.

Študenti tiež majú možnosť účasti na odevných workshopoch, seminároch, a prednáškach o móde.

Podmienkou na prijatie je úspešne vykonaná talentová skúška a odborno-orientačný test z výtvarnej výchovy.

Profil absolventa:

 • ovláda základné znalostí zo všeobecnovzdelávacích predmetov, 2 cudzích jazykov
 • ovláda dejiny umenia a výtvarného umenia
 • ovláda prácu s farbou, vzťah dekóru a objemu
 • pozná súčasné módne trendy ako aj módne dianie
 • má prehľad o základoch fotografovania a zručnosti v oblasti tvorby fotografie a jej využití pri prezentáciách svojej tvorby alebo výroby
 • využíva a aplikuje teoretické vedomosti v praktickej tvorbe
 • vie vytvoriť výtvarný návrh odevu, potrebnú dokumentáciu a jej realizáciu
 • zvláda kresbu a maľbu ľudskej figúry
 • vie aplikovať vo výtvarnej praxi vedomosti z oblasti počítačových systémov a iné prezentácie
 • vie využívať rôzne výtvarné a textilné techniky – maľba na textil, hodváb, batika, výšivka atď.
 • ovláda prvky organizačnej a riadiacej práce

Uplatnenie absolventa:

 • v navrhovaní a tvorbe odevných modelov
 • v aranžérskych reklamných agentúrach
 • v dizajnérskych štúdiách
 • v módnych a modelingových inštitúciách
 • v podnikateľskej činnosti

Ďalšie možnosti štúdia:

 • pomaturitné vyššie odborné štúdium
 • vysoké školy umeleckého, humanitného a technického zamerania na Slovensku a v zahraničí

Učebný plán:

Vyučujúce predmety:

Všeobecno vzdelávacie predmety

Odborné predmety

Slovenský jazyk a literatúra Dejiny výtvarnej kultúry
Cudzí jazyk: anglický/ruský Dejiny odevov
Etická výchova / Náboženská výchova Ekonomika
Občianska náuka Náuka o materiáli
Dejepis Technológia
Chémia Konštrukcia a modelovanie odevov
Fyzika Základy umeleckej prezentácie
Matematika Základy fotografovania
Informatika Výtvarná príprava
Telesná a športová príprava Figurálne kreslenie
Odevný dizajn
Odevná tvorba

Súvisiace fotogalérie:

Výstavy maturitných prác:

Ilustračné fotografie:

© 2010 SPŠ Svidník|Na celý obsah webovej stránky sa vzťahujú autorské práva. Jeho ďalšie šírenie, kopírovanie alebo iné použitie je možné len s písomným súhlasom SPŠ Svidník.
Realizácia © 2010 GRAND-STUDIO - tvorba webových stránok a počítačová grafika