Reklamná tvorba

Kód a názov študijného odboru: 8283 M reklamná tvorba
Názov školského vzdelávacieho programu: Propagačná tvorba
Kód a názov štátneho vzdelávacieho programu: 82 Umenie, úžitkové umenie a ručná umeleckoremeselná výroba
Forma a typ štúdia: denné, štvorročné štúdium
Ilustračné foto Ilustračné foto

Charakteristika študijného odboru:

Študijný odbor reklamná tvorba rozvíja samostatné výtvarné myslenie, estetické cítenie a kreativitu v oblasti prípravy a realizácie vizuálnej reklamy v printových a digitálnych médiách, multimediálnych štúdiách a v internetovej komunikácií. Popri tlačovej reklame sa zoberá i tvorbou webových stránok, multimediálnych prezentácií, videosekvencií a 3D grafiky. Dôraz je kladený na šírenie reklamy formou dynamických webových stránok s podporou redakčných systémov. V oblasti multimediálnych prezentácii sa žiaci venujú tvorbe animovaných reklamných bannerov a interaktívnych multimediálnych prezentácií.

Absolvent je schopný samostatne tvoriť, organizovať, realizovať a multimediálne prezentovať vlastnú tvorbu v priestore výtvarnej propagácie.

Podmienkou na prijatie je úspešne vykonaná talentová skúška a odborno-orientačný test z výtvarnej výchovy.

Profil absolventa:

 • ovláda základné znalostí zo všeobecnovzdelávacích predmetov
 • ovláda dejiny umenia a výtvarného umenia
 • ovláda prácu s farbou, vzťah dekóru a objemu
 • vie špecifikovať historické medzníky reklamy a implementovať ich do súčasnosti, ovládať technickú štruktúru tvorby reklamných kampaní a marektingových stratégií,
 • vie štylizovať texty audiovizuálnych, rozhlasových a internetových reklám - pochopiť podstatu reklamného textu a marketingového sloganu,
 • ovláda techniky a technologicko–realizačné postupy pri navrhovaní tlačovín, reklamných prospektov,
 • vie kreovať dynamické webové stránky s podporou redakčných systémov, vytvoriť webovú stránku pomocou HTML kódu,
 • ovláda navrhovať animované reklamné bannery a interaktívne multimediálne prezentácie,
 • vie pracovať s kamerou a zvládnuť odborne zostrihať video, spracovať zvukovú nahrávku, urobiť mastering, postprodukciu videa a pripraviť ho na export pre televízne vysielanie,
 • ovláda prvky organizačnej a riadiacej práce

Uplatnenie absolventa:

 • ako kreatívny reklamný grafik, tvorca v slobodnom povolaní alebo vlastnom grafickom štúdiu,
 • v reklamných agentúrach, masmédiách, kreatívnych štúdiách
 • profesionálnych grafických štúdiách či rôznych verejných alebo súkromných inštitúciách
 • vo všetkých oblastiach kreatívneho priemyslu, umenia a kultúry.

Ďalšie možnosti štúdia:

 • vysoké školy umeleckého, humanitného a technického zamerania

Učebný plán:

Súvisiace fotogalérie:

Ilustračné fotografie:

© 2010 SPŠ Svidník|Na celý obsah webovej stránky sa vzťahujú autorské práva. Jeho ďalšie šírenie, kopírovanie alebo iné použitie je možné len s písomným súhlasom SPŠ Svidník.
Realizácia © 2010 GRAND-STUDIO - tvorba webových stránok a počítačová grafika