Odbory vyššieho odborného (pomaturitného) štúdia pre absolventov SOŠ
a gymnázií !!!

Od šk.r. 2012/2013 naša škola ponúka vyššie odborné štúdium pre absolventov SOŠ a gymnázií.

Ich absolvovaním študent získa stupeň vzdelania ISCED 5B – 1. stupeň vysokoškolského vzdelania, zamerané na prax.

Štúdium poskytuje vyššie odborné vzdelanie. Ukončuje sa absolventskou skúškou s právom používať titul DiS. (Diplomovaný špecialista).

Prijímacie konanie pozostáva z osobného pohovoru s uchádzačom a hodnotenia portfólia výtvarných prác. Pri rozhodovaní o prijatí na štúdium rozhodujú aj študijné výsledky dosiahnuté na strednej škole. Prijímacie konanie je v jeden deň pre všetky študijné odbory.

8293 Q grafika vizuálnych komunikácií

3-ročné pomaturitné špecializačné štúdium pre absolventov maturitných odborov

Kód a názov študijného odboru: 8293 Q grafika vizuálnych komunikácií
Dĺžka štúdia: 3 roky
Spôsob ukončenia štúdia: absolventská práca obhájená absolventskou skúškou
Doklad o dosiahnutom vzdelaní: vysvedčenie o absolventskej skúške a absolventský diplom s právom používať titul "diplomovaný špecialista" so skratkou "DiS"
Stupeň vzdelania: vyššie odborné vzdelanie
Forma a typ štúdia: denné, 3-ročné pomaturitné špecializačné štúdium pre absolventov maturitných odborov
Podmienky prijatia na štúdium:
 • Úspešne absolvovaná maturitná skúška.
 • Prijatie bez prijímacej skúšky – priemer hodnotenia maturitnej skúšky v predmetoch TČOZ a PČOZ do 2,50 vrátane (iba absolventi št.odboru propagačná grafika a propagačné výtvarníctvo)
 • Hodnotenia portfólia výtvarných prác
Možnosti uplatnenia v oblastiach: grafický dizajn * web dizajn * grafika vizuálnych komunikácií * komunikačné technológie * reklamné agentúry * kreatívne a interiérové štúdia * samostatné podnikanie v uvedených oblastiach * marketing a výstavníctvo

Ilustračné fotografie:

8237 Q modelárstvo a návrhárstvo odevov

2-ročné pomaturitné špecializačné štúdium pre absolventov umeleckých odborov

3-ročné pomaturitné špecializačné štúdium pre absolventov ostatných SŠ

Kód a názov študijného odboru: 8237 Q modelárstvo a návrhárstvo odevov
Dĺžka štúdia: 2 roky
3 roky
Spôsob ukončenia štúdia: absolventské skúška
Doklad o dosiahnutom vzdelaní: vysvedčenie o absolventskej skúške a absolventský diplom s právom používať titul "diplomovaný špecialista" so skratkou "DiS"
Stupeň vzdelania: vyššie odborné vzdelanie
Forma a typ štúdia: 2-ročné denné pomaturitné špecializačné štúdium je určené iba pre absolventov št.odboru odevný dizajn, scénická kostýmová tvorba a modelárstvo a návrhárstvo odevov.

3-ročné denné pomaturitné vyššie odborné štúdium je určené pre absolventov stredných škôl s úplným stredným všeobecným vzdelaním alebo s úplným stredným odborným vzdelaním.
Podmienky prijatia na štúdium:
 • Úspešne absolvovaná maturitná skúška.
 • Prijatie bez prijímacej skúšky – priemer hodnotenia maturitnej skúšky v predmetoch TČOZ a PČOZ do 2,50 vrátane (iba absolventi št.odboru odevný dizajn, scénická kostýmová tvorba)
 • Hodnotenia portfólia výtvarných prác
Možnosti uplatnenia v oblastiach: úžitkové výtvarníctvo a výstavníctvo * umelecko-remeselná výroba * odevný a textilný dizajn * dizajn interiéru a exteriéru * aranžérstvo a styling * samostatné podnikanie v uvedených oblastiach * pedagogická činnosť v uvedených oblastiach (ZUŠ)

Termíny prijímacích skúšok:

1. termín: 27. 6. 2019 (štvrtok)

Prihlášku treba podať do 31.5.2019

2. termín: 23. 8. 2019 (piatok)

Prihlášku treba podať do 31.7.2019

Formulár prihlášky:

 • Prihláška na pomaturitné štúdium [PDF, 21 kB]

 • Prihláška na pomaturitné štúdium [DOC, 31 kB]
 • Ilustračné fotografie:

  © 2010 SPŠ Svidník|Na celý obsah webovej stránky sa vzťahujú autorské práva. Jeho ďalšie šírenie, kopírovanie alebo iné použitie je možné len s písomným súhlasom SPŠ Svidník.
  Realizácia © 2010 GRAND-STUDIO - tvorba webových stránok a počítačová grafika